Informasjon:

Ballangen Utvikling ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker.Det er viktig med arenaer som gir tilknytning og tilhørighet, også for å hindre at mennesker faller utenfor. Derfor velger Ballangen Utvikling å satse innen viktige fellesområder – og på tiltak som skaper deltakelse og engasjement.

Utdelinger skjer innenfor følgende områder:

 • Kunst og kultur
 • Stedsutvikling
 • Idretts- og friluftsliv
 • Kompetanseutvikling
 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmennheten

Innenfor disse områdene er Ballangen Utviklings hovedmålgruppe barn og unge opp til ca 25 år. Dette er ikke til hinder for å støtte tiltak som kommer hele befolkningen til gode.

Utdelingsprosess:

 1. Søknadsutlysning, frister bestemmes i forkant.
 2. Tildeling på initiativ fra BUAS

Utdelinger forutsetter at foregående regnskapsår gav overskudd.

Hvem kan søke:
Utdeling av midler kan skje til veldedige eller allmennyttige organisasjoner/foreninger i det geografiske området som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen Kommune.

Det gis ikke midler til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller religiøse og partipolitiske tiltak. Det kan gis midlertidig driftsstøtte til kortvarige utviklingsprosjekter og til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet, men ikke støtte til ordinær drift.
Det legges særlig vekt på at utdeling utløser egeninnsats og lokalt engasjement.

Hva må søknad inneholde:

 • Navn og organisasjonsnummer til foreningen
 • Beskrivelse av foreningen
  •  Aktiviteter, medlemmer, arrangementer m.m.
 • Beskrivelse av prosjektet
  • Hva skal midlene brukes til
  • Budsjett/finansieringsplan/prosjektplan/oppstart
  • Omfang av målgruppe (hvem får nytte av investeringen/prosjektet)
 • Har foreningen mottatt midler fra andre til dette prosjektet (beløp i kr)
 • Kontaktperson/kontaktinfo

Søknadsfrist vår og høst publiseres fortløpende.

Kontakt oss for mer informasjon: post@ballangenutvikling.no

Søknadsskjema: